Ang Card Counting sa Blackjack ay ilegal ba?

Hindi gaanong gusto ng mga kaino ang mga card counter, ngunit hindi ilegal ang pag-count ng card. Hangga’t ginagamit mo lamang ang iyong isip upang maibalita ang kasalukuyang bilang, hindi ka lumalabag sa anumang batas. Kung gagamit ka ng anumang aparato (iPhone, maliit na computer, o anumang iba pang kagamitan) upang tulungan kang magbilang ng card sa blackjack, makakakuha ka ng problema sa batas.

Gayunpaman, ang mga kaino ay maaaring kumuha ng mga hakbang upang gawing mas mahirap ang iyong buhay sa pag-count ng card. Ang mga kaino sa Las Vegas ay pinapayagang patawan ng alisin sa kanilang propiedad ang sino man para sa anumang dahilan. Kung naisip ng kaino na ikaw ay nag-count ng card, maaari ka nitong paalisin at sabihin sa iyo na hindi ka na dapat bumalik.

Ang mga kaino sa Atlantic City ay hindi pinapayagang alisin ang mga patrong may posibilidad na nag-count ng card, ngunit maaari silang mag-utos sa dealer na magshuffle ng deck matapos ang bawat kamay, maaari rin silang magpadala ng taong magpapansin sa iyo, at maaari silang magimbento ng iba pang mga dahilan upang legal na paalisin ka sa propiedad.

Kaya muli, hindi ilegal ang pag-count ng card sa blackjack ngunit mas mabuti pa rin na hindi mahuli. Malaking bahagi ng tagumpay sa pag-count ng card ay nauugnay sa pagpapanatili ng mababang profile. Ang pag-count ng card mismo ay hindi gaanong mahirap. Ang mga paraan na ginagamit ng mga advantage player ay hindi nangangailangan ng genius level na katalinuhan. Ang tunay na kasanayan ay sa paghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang iyong mga pusta sa mga panahong may pakinabang na hindi nakatutuwang pansin.

Dapat din mong malaman na nagbabahagi ang mga kaino ng impormasyon sa isa’t isa tungkol sa mga advantage player at iba pang hindi nais na mga tao. Kung paalisin ka sa isang propiedad, may magandang tsansa na ipapasa ang iyong larawan sa iba pang propiedad. Hindi kailangan ng maraming bagay upang hindi payagang pumasok sa maraming mga kaino.

Ang mga batas tungkol sa pag-count ng card at ang magagawa ng mga kaino sa iyong kapalit ay nag-iiba-iba mula estado hanggang estado at mula tribu hanggang tribu. Siguraduhin mong kumonsulta sa isang lehitimong abogado bago subukan ang pag-count ng card sa ibang lugar bukod sa Vegas o Atlantic City.

Ano tungkol sa Trespassing?

Nagiging medyo magulo ang mga bagay kapag dala na natin ang trespassing sa larawan. Bagaman bihirang-bihira, iniulat ng ilang mga player ng blackjack na opisyal na “tinrespass” sila ng isang casino. Ang ibig nilang sabihin ay na inalis sila ng isang kinatawan ng casino, binasa sa kanila ang isang opisyal na babala tungkol sa trespassing at maaaring pinapirma sa kanila ang isang opisyal na papeles.

Sinabi sa ilang mga player na kung babalik sila pagkatapos na tinrespass na sila, ito ay paglabag sa batas. Ang mga kaso sa korte ay nagdesisyon nang dalawang panig dito, kaya’t walang konsensus kung maaari o hindi kang maparusahan sa krimen ng trespassing.

Maaaring ikaw ay arestuhin dahil sa trespassing, ngunit hindi sigurado kung ikaw ay mabibigyan ng kaukulang parusa. Maaari mo rin subukang labanan ang mga kaino sa korte, ngunit kailangan ng pera at oras – at hindi kulang ang mga kaino sa anumang dalawa.

Kung sinabi ng isang casino sa iyo na ikaw ay opisyal na tinrespass, dapat kang pumunta sa isang abogado bago subukan ang pagbabalik. Hindi malinaw ang mga batas sa lugar na ito at mahusay na makakuha ng propesyonal na tulong bago gumawa ng anumang aksyon sa iyong sarili.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top